Ogólne warunki www.test-dna.pl

Niniejsze Ogólne warunki handlowe serwisu ww.test-dna.pl obejmują poniższe ogólne warunki (pkt I Ogólne warunki handlowe) oraz warunki uzupełniające (pkt II. Uzupełniające warunki handlowe).

I. Ogólne warunki handlowe

Spis treści
Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zakres zastosowania
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
Artykuł 9 - Cena
Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 - Dostawa i realizacja
Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas obowiązywania, wypowiedzenie i przedłużenie
Artykuł 13 - Płatność
Artykuł 14 - Reklamacje i skargi
Artykuł 15 - Spory
Artykuł 16 - Uzupełniające lub odmienne postanowienia

Artykuł 1 - Definicje
W tekście niniejszych ogólnych warunków handlowych pod pojęciem poniższych terminów rozumie się:
1. Okres karencji: czas, w którym konsument może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy;
2. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania swojego zawodu ani na zlecenie żadnej firmy i zawiera umowę na odległość z przedsiębiorcą;
3. Dzień: dzień kalendarzowy; Dzień roboczy: wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i niderlandzkich dni wolnych od pracy;
4. Transakcja obowiązująca przez czas określony: umowa zawarta na odległość dotycząca produktów i/lub usług, których dostawa i / lub obowiązek odbioru jest rozłożony w czasie;
5. Trwały nośnik danych: każdy środek, który umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy zapisanie informacji przeznaczonych dla niego w taki sposób, by było możliwe ich przejrzenie lub skopiowanie w przyszłości.
6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w trakcie obowiązywania okresu karencyjnego;
7. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty / lub usługi na odległość;
8. Umowa na odległość: umowa, w której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży zdalnej produktów i/lub usług, dochodzi do zawarcia umowy wyłącznie za pomocą technologii komunikacji zdalnej;
9. Technologia komunikacji zdalnej: środek, który może być używany do zawarcia umowy, bez bezpośredniego, osobistego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
AgeaCare Switzerland Sàrl
Grand Rue 15, 1262 Eysins, Szwajcaria;
Numer telefonu: +41 22 361 65 62
Adres email: biuro@test-dna.pl
Numer wpisu do RCVD [Szwajcarska Izba Gospodarcza]: CHE-193.774.940
Numer VAT: CHE-193.774.940 TVA

Artykuł 3 - Zakres zastosowania
1. Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie wobec każdej oferty przedsiębiorcy oraz wszystkich umów na odległość, zawartych pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem.
2. Zanim umowa na odległość zostanie zawarta, tekst niniejszych warunków handlowych zostaje przedstawiony konsumentowi do wglądu. Jeżeli nie jest to możliwe z uzasadnionych względów, wówczas przed zawarciem umowy na odległość, konsument otrzymuje informacje, że ogólne warunki handlowe są dostępne do wglądu u przedsiębiorcy i na życzenie mogą zostać bezpłatnie przesłane konsumentowi możliwie jak najszybciej.
3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana na drodze elektronicznej, w odstępstwie do poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst ogólnych warunków handlowych może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną tak, by konsument mógł w prosty sposób zapisać ją na trwałym nośniku pamięci. Jeżeli nie jest to możliwe z uzasadnionych względów, wówczas przed zawarciem umowy na odległość, konsument otrzymuje informacje, gdzie może zapoznać się z treścią ogólnych warunków handlowych drogą elektroniczną i na życzenie mogą one mu zostać przesłane bezpłatnie także drogą elektroniczną.
4. W przypadku, w którym poza ogólnymi warunkami handlowymi obowiązywać będą także specjalne warunki dostarczenia produktu lub świadczenia usług, wówczas drugi i trzeci ustęp mają zgodne zastosowanie, a konsument w przypadku niezgodności z treścią ogólnych warunków handlowych może nadal odwołać się do postanowienia, które będzie korzystniejsze dla niego.

Artykuł 4 - Oferta
1. Jeżeli oferta obowiązuje tylko przez określony czas lub na specyficznych warunkach, wówczas jest to jednoznacznie w niej zaznaczone.
2. Oferta zawiera pełny i szczegółowy opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis obejmuje wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające prawidłową ocenę oferty przez konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca korzysta ze zdjęć, odpowiadają one rzeczywistemu wyglądowi oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste i widoczne błędy w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
3. Każda oferta zawiera informacje, które umożliwiają konsumentowi jednoznaczne określenie jego praw i obowiązków związanych z przyjęciem tej oferty. Dotyczy to w szczególności:
o ceny wraz z podatkami;
o ewentualnych kosztów dostawy;
o sposobu zawarcia umowy oraz działań, które muszą zostać podjęte w związku z tym;
o informacji o ewentualnie przysługującym prawie do odstąpienia od umowy;
o sposobu płatności, dostawy i realizacji umowy;
o terminu przyjęcia oferty, lub też okresu, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę przedstawioną w ofercie;
o wysokość stawki za komunikację na odległość, jeżeli koszty użycia technologii komunikacji zdalnej są obliczane na innej podstawie niż standardowa stawka podstawowa za użyty środek komunikacji;
o informacji o tym, czy po zawarciu umowa będzie archiwizowana, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może uzyskać do niej dostęp;
o sposób, w jaki konsument po zawarciu umowy, może skontrolować i w razie potrzeby wprowadzić zmiany do danych udzielonych w ramach zawartej umowy;
o inne języki, w których z wyjątkiem niderlandzkiego, może zostać zawarta umowa;
o regulamin obowiązujący przedsiębiorcę, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tym regulaminem drogą elektroniczną; oraz
o minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku transakcji obowiązującej przez czas określony.

Artykuł 5 - Umowa
1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, w chwili uznania przez konsumenta oferty i spełnienia określonych w ofercie warunków.
2. Jeżeli konsument przyjmie ofertę drogą elektroniczną, wówczas przedsiębiorca bezzwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie informacji o przyjęciu oferty. Do momentu potwierdzenia przez przedsiębiorcę otrzymania informacji o przyjęciu oferty, konsument może odstąpić od umowy.
3. Jeżeli umowa została zawarta drogą elektroniczną, wówczas przedsiębiorca podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające elektroniczne przekazanie danych i zapewni bezpieczne otoczenie sieciowe. Jeżeli konsument może zapłacić za produkty lub usługi droga elektroniczną, wówczas przedsiębiorca uwzględni odpowiednie środki zabezpieczające w tym zakresie.
4. Przedsiębiorca może - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi - uzyskać informacje o tym, czy konsument jest w stanie spełnić swoje zobowiązania płatności, jak również odnośnie wszystkich faktur i czynników, które są istotne dla możliwości zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca uzyska podstawę do podjęcia decyzji o nie zawieraniu umowy z konsumentem, ma on prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub do nałożenia specjalnych warunków odnośnie realizacji umowy.
5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi wraz z produktem lub usługą następujące informacje, na piśmie lub w taki sposób, by konsument mógł je w prosty sposób zapisać na trwałym nośniku pamięci:
a. adres siedziby przedsiębiorcy, na który konsument może kierować skargi;
b. warunki oraz procedurę odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz klarowne informacje dotyczące przypadków wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy;
c. informacje o gwarancjach i usługach dostępnych po sprzedażowych;
d. dane wzmiankowane w art. 4, ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca udzielił konsumentowi tych danych już przed wykonaniem umowy;
e. wymogi dotyczące wypowiedzenia umowy, jeżeli umowa i czas jej obowiązywania przekraczają rok lub umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
6. W przypadku transakcji obowiązującej przez czas określony, postanowienia zawarte w poprzednim ustępie mają zastosowanie wyłącznie w przypadku pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
W przypadku dostawy produktów:
1. Przy zakupie produktów konsument ma możliwość odstąpienia od umowy przez okres siedmiu dni roboczych bez podawania powodu. Ten okres karencyjny obowiązuje od dnia otrzymania produktu przez konsumenta
2. W okresie karencyjnym, konsument będzie obchodził się ostrożnie z produktem i opakowaniem. Konsumentowi wolno odpakować i korzystać z produktu jedynie w takim zakresie, jaki jest konieczny do oceny dotyczącej zachowania produktu. Jeżeli konsument skorzysta z przysługującego mu prawa do odwołania, wówczas zwróci przedsiębiorcy produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami - jeżeli jest to w uzasadniony sposób możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez przedsiębiorcę.
W chwili świadczenia usług:
3. W chwili realizacji usług, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w ciągu siedmiu dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy.
4. Aby skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, konsument będzie postępował zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez przedsiębiorcę w tym zakresie w chwili otrzymania oferty lub najpóźniej w czasie realizacji dostawy.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
1. Jeżeli konsument skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, wówczas pokrywa koszty zwrotu przesyłki.
2. Jeżeli konsument zapłacił za produkt, wówczas przedsiębiorca zwróci te koszty konsumentowi, możliwie jak najszybciej, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni od chwili otrzymania zwrotu lub odstąpienia od umowy.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy, o ile jest ono przewidziane w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy obowiązuje wyłącznie, jeżeli przedsiębiorca określi taki zapis w ofercie, lub poinformuje o nim konsumenta najpóźniej przed zawarciem umowy.
2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe jedynie w przypadku następujących produktów:
a. przygotowanych przez przedsiębiorcę na zamówienie zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
b. mających charakter osobisty;
c. takich, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane;
d. takich, które mogą ulec szybkiemu przeterminowaniu lub zepsuciu;
e. takich, których cena jest powiązana z wahaniami na rynkach finansowych, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
f. gazet i czasopism luzem;
g. nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, jeśli konsument zerwał folię zabezpieczającą.
3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe wyłącznie w przypadku usług:
a. w zakresie logistyki, transportu, restauracji lub rekreacji w określonym terminie lub okresie;
b. gdy dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem okresu karencyjnego;
c. w przypadku konkursów i loterii.

Artykuł 9 - Cena
1. W okresie obowiązywania oferty ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podniesione, z wyjątkiem zmiany cen następujących ze względu na zmiany stawek VAT.
2. W odstępstwie od poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może zaoferować produkty lub usługi, których ceny są zależne od wahań na rynkach finansowych niezależnych od przedsiębiorcy, w zmienionej cenie. Powiązanie z wahaniami oraz fakt, że podane ceny są cenami orientacyjnymi, jest zaznaczone w ofercie.
3. Wzrost cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy jest dopuszczalny wyłącznie wtedy, jeżeli został on wprowadzony na skutek przepisów ustawowych lub prawnych.
4. Wzrost cen po upływie 3 miesięcy od chwili zawarcia umowy jest dopuszczalny, jeżeli przedsiębiorca zastrzegł taką możliwość oraz:
a. jest to skutek wprowadzonych przepisów ustawowych lub prawnych; lub
b. konsument ma prawo do wypowiedzenia umowy w chwili wejścia w życie podwyżki cen.
5. Ceny wzmiankowane w ofercie produktów lub usług to ceny zawierające podatek VAT.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z treścią umowy, specyfikacjami podanymi w ofercie, wymogami w zakresie niezawodności i przydatności oraz przepisami ustawowymi i prawnymi obowiązującymi w tym zakresie w chwili zawarcia umowy. Jeżeli zostanie to ustalone, przedsiębiorca gwarantuje także, że produkt jest przeznaczony do użytku innego niż przewidziany.
2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływa na prawa i roszczenia, których dochodzić może konsument na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą.

Artykuł 11 - Dostawa i realizacja
1. Przedsiębiorca dołoży wszelkiej staranności w chwili przyjęcia i realizacji zamawianych produktów oraz w chwili oceny wniosków o świadczenie usług.
2. Jako miejsce dostawy obowiązuje adres podany firmie przez konsumenta.
3. Z uwzględnieniem treści art. 4 niniejszych ogólnych warunków handlowych, firma zrealizuje przyjęte zamówienia możliwie jak najszybciej, a najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba, że uzgodniony zostanie dłuższy termin dostawy. Jeżeli nastąpi opóźnienie dostawy lub, jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać wykonane, lub będzie mogło zostać wykonane jedynie częściowo, wówczas konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej w ciągu 30 dni od chwili złożenia zamówienia. Konsument w takim przypadku ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów oraz zachowuje prawo do dochodzenia ewentualnego odszkodowania.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z treścią poprzedniego ustępu, przedsiębiorca zwróci konsumentowi wpłaconą przez niego kwotę możliwie jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 30 dni od chwili odstąpienia od umowy.
5. Jeżeli dostawa zamówionego produktu wydaje się niemożliwa do realizacji, wówczas przedsiębiorca podejmie wysiłki, by udostępnić konsumentowi towar zastępczy. Przed dostawą konsument zostanie jednak powiadomiony, że dostarczony będzie towar zastępczy. W przypadku zastępczych artykułów nie można wyłączyć prawa odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca pokrywa koszty ewentualnego zwrotu.
6. Ryzyko związane z uszkodzeniem /lub zagubieniem produktów spoczywa na przedsiębiorcy do chwili dostarczenia ich konsumentowi, lub wcześniej wskazanemu i znanemu przedsiębiorcy przedstawicielowi, chyba, że ustalone zostanie inaczej.

Artykuł 12 - Transakcje obowiązujące przez czas określony: czas trwania, wypowiedzenie oraz przedłużenie
Wypowiedzenie
1. W przypadku umowy zawieranej na czas nieokreślony i która ma na celu regularną dostawę produktów (w tym rozumie się także elektryczność) lub usług, konsument ma zawsze prawo do złożenia wypowiedzenia z uwzględnieniem ustalonych zasad składania wypowiedzenia i zachowaniem, co najmniej miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku umowy zawieranej na czas określony i która ma na celu regularną dostawę produktów (w tym rozumie się także elektryczność) lub usług, konsument ma zawsze prawo do złożenia wypowiedzenia przed upływem terminu ważności z uwzględnieniem ustalonych zasad składania wypowiedzenia i zachowaniem, co najmniej miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Konsument w stosunku do umów wzmiankowanych w poprzednich ustępach może:
- zawsze złożyć wypowiedzenie i nie jest przy tym ograniczony do składania wypowiedzenia w określonym terminie;
- złożyć wypowiedzenie w ten sam sposób, w jaki zawarł umowę;
- zawsze złożyć wypowiedzenie z uwzględnieniem terminu wypowiedzenia, które zastrzegł dla siebie przedsiębiorca.
Przedłużenie
4. Umowa zawarta na czas określony, mająca na celu regularną dostawę produktów (w tym także elektryczności) lub usług, nie może zostać przedłużona automatycznie ani odnowiona na czas określony.
5. W odstępstwie od poprzedniego ustępu, umowa zawarta na czas określony i mająca na celu regularną dostawę codziennych gazet, tygodników i czasopism może zostać przedłużona automatycznie na czas określony maksymalnie trzech miesięcy, jeżeli konsument może tę przedłużoną umowę wypowiedzieć przed końcem okresu, na jaki została ona przedłużona, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. Umowa zawierana na czas określony, mająca na celu regularną dostawę produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony jedynie pod warunkiem, że konsument będzie mógł w dowolnej chwili wypowiedzieć ją z zachowaniem maksymalnie miesięcznego wypowiedzenia oraz maksymalnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy przedmiotem umowy są regularne, ale rzadsze niż raz w miesiącu dostawy gazet, tygodników i czasopism.
7. Umowa o ograniczonym terminie obowiązywania mająca za przedmiot regularną dostawę próbną gazet, tygodników i czasopism (próbny i promocyjny abonament) nie zostanie automatycznie przedłużona i kończy się wraz z upływem terminu okresu próbnego lub promocyjnego.
Czas trwania
8. Jeżeli umowa zawierana jest na okres ponad roku, wówczas konsument po upływie roku może w dowolnej chwili wypowiedzieć umowę z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba, że zasada rozsądku i uczciwości sprzeciwia się złożeniu wypowiedzenia przed upływem terminu obowiązywania umowy.

Artykuł 13 - Płatność
1. O ile nie zostanie ustalone inaczej, kwoty należne przez konsumenta muszą zostać uregulowane w ciągu 14 dni od chwili wejścia w życie okresu karencyjnego, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest świadczenie usług, okres ten rozpoczyna się po tym, gdy konsument otrzyma potwierdzenie umowy.
2. Przy sprzedaży produktów konsumentowi nie można wymagać w ogólnych warunkach handlowych zaliczki w wysokości ponad 50% wartości umowy. W przypadku klauzuli o zaliczce, konsumentowi nie przysługują żadne prawa dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia lub usług, do chwili uregulowania wymaganej kwoty zaliczki.
3. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w przekazanych informacjach dotyczących płatności.
4. W przypadku braku płatności ze strony konsumenta, przedsiębiorca poza ustawowymi ograniczeniami, ma prawo do naliczenia dodatkowych kosztów z tym związanych.

Artykuł 14 - Skargi i reklamacje
1. Przedsiębiorca dysponuje jasno określoną procedurą rozpatrywania skarg i przetwarza je zgodnie z nią.
2. Skargi i reklamacje dotyczące realizacji umowy, po stwierdzeniu braków przez konsumenta, muszą być składane na adres przedsiębiorcy w przewidzianym na to terminie, w pełni i klarownie uzasadnione.
3. Skargi składane do przedsiębiorcy muszą zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli skarga wymaga znacznie dłuższego okresu rozpatrzenia, wówczas przedsiębiorca w ciągu 14 dni zawiadomi konsumenta o tym fakcie i poinformuje go, kiedy może spodziewać się odpowiedzi.
4. Jeżeli skarga nie zostanie rozwiązana polubownie, wówczas rozpatrywana jest jako spór zgodnie z treścią klauzuli o rozpatrywaniu sporów.

Artykuł 15 - Spory
1. Wobec umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem, której dotyczą niniejsze ogólne warunki handlowe zastosowanie ma wyłącznie prawo niderlandzkie.

Artykuł 16 - Uzupełniające lub odmienne postanowienia
Postanowienia uzupełniające lub też odmienne od treści niniejszych ogólnych warunków handlowych nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i powinny zostać przedstawione na piśmie lub tak, by w łatwy dla konsumenta sposób mogły zostać zapisane na trwałym nośniku danych.

II. Uzupełniające warunki handlowe

Artykuł 17 - Definicje
W przypadku tych warunków obowiązują definicje stosowane w powyższych ogólnych warunkach handlowych. Ponadto pod poniższym pojęciem rozumie się:
Laboratorium: laboratorium, z którym współpracuje przedsiębiorca i które regularnie lub okazjonalnie wykonuje badania DNA dla przedsiębiorcy.

Artykuł 18 – Warunki przeprowadzenia testu DNA
1. Przedsiębiorca przejdzie do wykonania zamówionego badania DNA wyłącznie po otrzymaniu pełnej płatności oraz zaakceptowaniu przez konsumenta Ogólnych warunków handlowych DNA-test.nl.
2. Przesyłając próbki DNA do laboratorium, konsument wyraża zgodę na wykonanie badania. Prawo odstąpienia od umowy przysługujące konsumentowi przepada, gdy laboratorium rozpocznie wykonywanie testu DNA.
3. Jeżeli konsument wedle uzasadnionego uznania przez przedsiębiorcę i/lub laboratorium nie spełnił warunków i wymogów dla wykonania badania DNA; lub jeżeli wykonanie badania DNA wedle uzasadnionego uznania przedsiębiorcy i/lub laboratorium praktycznie nie jest możliwe lub jest nieodpowiedzialne pod względem etycznym; wówczas przedsiębiorca ma prawo do odmowy wykonania badania DNA. Przedsiębiorca może, ale nie musi podać konsumentowi przyczynę podjęcia takiej decyzji. Jeżeli przedsiębiorca ostatecznie postanowi nie wykonywać badania DNA wówczas zwróci konsumentowi dokonaną przez niego opłatę.

Artykuł 19 –Niewystarczający materiał DNA
1. Test na podstawie materiału pobranego z błony śluzowej jamy ustnej: Jeżeli jedna lub więcej próbek DNA przesłanych do laboratorium nie zapewnia wystarczającej ilości materiału DNA dla uzyskania wysokiej jakości wyniku badania, wówczas przedsiębiorca prześle jednorazowo i bezpłatnie materiały do pobrania nowych próbek materiału i przekaże nową próbkę DNA (lub nowe próbki DNA) do laboratorium w celu analizy.

2. Test na podstawie próbki krwi: Jeżeli z próbek krwi pobranych w ramach prenatalnego testu na ojcostwo nie można wydzielić odpowiedniej ilości materiału DNA nienarodzonego dziecka, wówczas przedsiębiorca prześle jednorazowo i bezpłatnie materiały do pobrania nowych próbek materiału i przekaże nową próbkę DNA (lub nowe próbki DNA) do laboratorium w celu analizy, pod warunkiem, że konsument może wykazać, że badana próbka krwi została pobrana po upływie co najmniej 9 tygodni ciąży.

Artykuł 20 - Zakres odpowiedzialności
1. Przedsiębiorca zgodnie z ofertą i powyższymi zapisami udostępnia bezpłatnie środki do pobrania próbek DNA. Konsument jest całkowicie obciążony ryzykiem związanym z użyciem innych środków do pobrania próbek DNA. W przypadku użycia innych niż udostępnione środki, przedsiębiorca i laboratorium mają prawo do odmowy wykonania badania DNA, a jeżeli je wykonają nie są odpowiedzialni za brak wyników lub nieprawidłowe wyniki.
2. Konsument jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za skutki podania nieprawidłowych lub niepełnych danych oraz za udzielenie nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczących konsumenta i/lub innych badanych osób.
3. Konsument jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za udzielenie prawidłowych i pełnych informacji oraz uzyskanie zgody wszystkich badanych osób lub (w przypadku osób nieletnich) ich prawnych opiekunów.
4. Przedsiębiorca ani laboratorium nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku odrzucenia przez sędziego, instytucję rządową lub inny organ prawny dostarczonych prawidłowych wyników badania DNA.
5. Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy względem konsumenta w żadnym wypadku nie przekroczy ceny produktu lub usługi wybranej przez konsumenta, których dotyczy dane roszczenie.

Artykuł 21 - Reklamacje i skargi
1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez przedsiębiorcę (bezpośrednio lub przez laboratorium) muszą być przesyłane pocztą na adres podany w art. 2 Ogólnych warunków handlowych. Wszystkie skargi muszą zostać dostarczone do przedsiębiorcy (a) w ciągu 14 dni od chwili przedstawienia konsumentowi wyników badania; lub (b) jeżeli wyniki badania nie zostaną przedstawione konsumentowi, w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Jeżeli w podanym terminie nie zostanie złożona żadna skarga, wówczas usługi zrealizowane przez przedsiębiorcę zostaną uznane za zadowalające i żadna reklamacja ich dotycząca nie zostanie już rozpatrzona. Skargi i reklamacje można składać i są rozpatrywane wyłącznie w języku niderlandzkim.